Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 • Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování osobních údajů kupujícího, je společnost prodávajícího, tedy: CEEMED s.r.o., Tlumačovská 2766/26, 155 00 Praha 5, IČO 24671819, a kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Lucie Bártová, 607 728 616, email: bartova@ceemed.eu.

 

 • Při zpracovávání osobních údajů se prodávající řídí příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“). Zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Zpracování osobních údajů probíhá proto, aby prodávající mohl poskytovat plnění plynoucí z kupní smlouva a informovat o něm kupujícího. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány na základně kupní smlouvy o koupi zboží a jejich zpracovávání je nezbytné pro splnění této smlouvy. Osobní údaje prodávající rovněž zpracovává pro účely případné reklamace či uplatňování jiných práv kupujícího jako spotřebitele podle příslušných právních předpisů.

 

 • Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu od okamžiku objednání zboží do okamžiku uplynutí záruční doby. Poté jsou uchovávány pouze ty osobní údaje kupujícího, které jsou dále nezbytné pro uplatnění práv a plnění povinností prodávajícího, nebo u kterých to vyžadují jiné právní předpisy, maximálně však po dobu 10 let od uplynutí záruční doby. Při zpracovávání osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

 

 • Prodávající zpracovává pouze osobní údaje, které získal přímo od kupujícího a které kupující poskytl v objednávce, zejména jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresa, případně doručovací adresa, firmu, IČ a DIČ a případné další údaje, poskytnuté kupujícím v souvislosti s plněním kupní smlouvy jako např. číslo účtu. Osobní údaje jsou zařazeny do databáze zákazníků prodávajícího, dále v této databázi zaevidovány a jsou k nim přiřazovány další údaje o objednaném zboží a vybraném způsobu jeho dopravy. Bez poskytnutí těchto osobních údajů by nebylo možné dodat kupujícímu vybrané zboží a poskytovat další služby prodávajícího. Poskytnutí a zpracovávání výše uvedených osobních údajů je proto nutnou podmínkou pro uzavření a plnění kupní smlouvy.

 

 • S osobními údaji kupujícího nakládá prodávající s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje jsou chráněny v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Ve vnitřní struktuře prodávajícího platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či útvar může mít přístup k osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.

 

 • Osobní údaje předává kupující v nezbytně nutném rozsahu dalším subjektům pro zajištění kupní smlouvy, zejména za účelem dopravy a převzetí zboží způsobem, který kupující zvolí při objednávce. Mimo to osobní údaje zásadně nejsou předávány nikomu mimo společnost prodávajícího s výjimkou případů, kdy:
  • Je dán výslovný souhlas kupujícího,
  • Prodávajícímu to ukládá nebo ho tomu opravňuje právní předpis (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení).

 

 • Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unii.

 

 • Ve vztahu ke svým osobním údajům má kupující následující práva, která vůči prodávajícímu může uplatnit:
  • Právo získat potvrzení o (ne)zpracování osobních údajů prodávajícím a na přístup ke všem osobních údajům, které se týkají kupujícího a které prodávající zpracovává;
  • Právo na opravu nebo doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
  • Právo na výmaz nebo omezení zpracovávání osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
  • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • Právo na přenesení osobních údajů k jinému správci.

 

 • Pro uplatnění práv na ochranu osobních údajů podle článku 9.8., které prodávající plně respektuje a umožňuje jejich uplatňování se kupující může písemně, elektronicky či telefonicky obracet na: Lucie Bártová, adresa: Tlumačovská 2766/26, 155 00 Praha 5, telefon: 607 728 616, emai: bartova@ceemed.eu.

 

 • Pokud se kupující domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČ: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www: https://www.uoou.cz.